Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
W SERWISIE INTERNETOWYM ALMACH.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

V. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

VI. Obowiązki użytkownika

VII. Warunki zawierania umów o świadczenie usług medycznych

VIII. Płatności

IX. Własność intelektualna

X. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

XI. Postępowanie reklamacyjne 

XII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

XIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym almach.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Tomasza Hirt wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Opieka Domowa "ALMACH" Tomasz Hirt wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 9532365600, REGON: 340893167, adres poczty elektronicznej (e-mail): tomasz@almach.pl, tel. 52 333 80 33

2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:

3.1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

3.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3.3. obowiązki Użytkownika,

3.4. warunki zawierania umów o świadczenie usług medycznych,

3.5. tryb postępowania reklamacyjnego,

3.6. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

6.1. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

6.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

6.3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA (OPERATOR, ZLECENIOBIORCA) – Tomasz Hirt wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Opieka Domowa "ALMACH" Tomasz Hirt, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 9532365600, REGON: 340893167.

2. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA, ZLCENIODAWCA) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Elektronicznych Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.

3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

5. FORMULARZ REZERWACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający rezerwację określonej Usługi Medycznej.

6. REZERWACJA - oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Medycznej.

7. USŁUGI MEDYCZNE - usługa będąca przedmiotem Umowy o Świadczenie Usługi Medycznej. Usługami Medycznymi dostępnymi w Serwisie są:

7.1. usługa opiekuńcza,

7.2. usługa pielęgniarska.

7.3. usługa rehabilitacyjna.

8. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI MEDECZYNEJ - umowa o świadczenie usługi zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, której przedmiotem są Usługi Medyczne.

9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

10. SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem sklep.almach.pl na podstawie odrębnego regulaminu.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących wiadomości zawartych w Serwisie.

13. FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Użytkownikami. Zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego określa zarówno Regulamin, jak i Netykieta Forum Dyskusyjnego.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  

1.1. prowadzenie Konta w Serwisie,

1.2. zawieranie Umów o Świadczenie Usługi Medycznej za pośrednictwem Formularza Rezerwacji,

1.3. zawieranie Umów Sprzedaży zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnego pod adresem sklep.almach.pl

1.4. korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.

3. Warunkiem założenia Konta w Serwisie przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.

4. Warunkiem zawierania Umów o Świadczenie Usług Medycznych jest posiadanie Konta przez Użytkownika (Zleceniodawcę).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania (edycji) treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

6. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo komentować i wyrażać opinię na temat treści udostępnionych w Serwisie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części komentarzy oraz opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające:

7.1. wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), 

7.2. obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

7.3. zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

8. Nie zostaną umieszczone komentarze oraz opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy. 

9. Komentarz oraz opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.

10. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu komentarza lub opinii w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownika podejmujący takie działania. 

11. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie komentarzy, opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.

 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

1.1. komputer z dostępem do Internetu,

1.2. dostęp do poczty elektronicznej,

1.3. przeglądarka internetowa,

1.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawca, pod rygorem nieważności. 

 

V. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis opisanych w rozdziale III pkt. 1 ma charakter nieodpłatny.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Rezerwacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Rezerwacji albo zaprzestania jej składania przez Użytkownika.

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą publikacji postu albo zaprzestaniu jego wysyłania.

2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniodawca składając Rezerwację, zleca Zleceniobiorcy wykonanie wybranej Usługi Medycznej, na warunkach podanych w jej opisie.

2. Cena Usługi Medycznej uwidoczniona w chwili składania Rezerwacji podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

3. Cena Usługi Medycznej uwidoczniona na stronie Serwisu, w chwili składania przez Klienta Rezerwacji, ma charakter sugerowany (najbardziej przybliżony) i może ulec zmianie w zależności od warunków lub zakresu wykonywania Usługi Medycznej.

4. W celu dokonania Rezerwacji, Zleceniodawca ma obowiązek dokonać rejestracji Konta w Serwisie.

5. Zleceniodawca za pomocą Formularza Rezerwacji wybiera: 

5.1. za pośrednictwem interaktywnego kalendarza, okres na jaki ma zostać zawarta Umowa o Świadczenie Usług Medycznych. 

5.2. ewentualne usługi około medyczne, które są świadczone wraz z Usługami Medycznymi.

6. Umowa o Świadczenie Usług Medycznych jest zawierana na czas określony tj. okres wskazany przez Zleceniodawcę w Formularzu Rezerwacji. 

VIII. PŁATNOŚCI

1. Zleceniobiorca udostępnia następujące sposoby płatności: 

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer

44 1090 1072 0000 0001 2390 2181 (Bank Zachodni WBK) Opieka Domowa "ALMACH" Tomasz Hirt, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 9532365600.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem, Sklepem oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika. 

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz@almach.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

XII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

1.2. Użytkownik, który jednocześnie nie jest Zleceniodawcą, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz@almach.pl

1.3. Użytkownik, który jednocześnie jest Zleceniodawcą, może wypowiedzieć umowę z 5 dniowym okresem wypowiedzenia przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz@almach.pl

1.4. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, bez zachowaniem okresu wypowiedzenia.

1.5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis. 

3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający  Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem

5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Ostatnie porady

Internet dla seniora
Nadal pokutuje przeświadczenie, że osoby starsze nie rozumieją, obsługi komputera i czują się…
Czytaj więcej
Upadki w domu
Najczęstszym z wypadków w środowisku domowym jest upadek, będący przyczyną utraty sprawności, bardzo…
Czytaj więcej
Zatrucie lekami
Wraz z wiekiem wzrasta, ilość objawów chorobowych, które osoby starsze niwelują za pomocą…
Czytaj więcej

Projekt: Usługi społeczne drogą do rozwoju mieszkańców Bydgoszczy

Leśny Dom Seniora

Kontakt

.ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz

.52 333 80 33

.tomasz@almach.pl